Erbjudandehandling avseende Erik Hemberg Fastighets AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjord

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till
aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på EHFAB:s hemsida (www.ehfab.se)
och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och kommer
även att distribueras till aktieägare i Götenehus vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear
Sweden AB den 13 december 2017.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 14 december 2017 till och med den 11 januari
2018. Utbetalning av vederlag sker successivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens
inledning. Avstämning sker sista bankdagen varje vecka med start den 22 december 2017. EHFAB
förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Alexanderson, VD/koncernchef: 073-096 22 87

www.ehfab.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 08.15.

 

Läs pressmeddelandet som PDF här.

Ladda ner Erbjudandehandlingen här.

Ladda ner Anmälningssedel här.

 

Erik Hemberg Fastighets AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB

Pressmeddelande 30 november 2017

Erik Hemberg Fastighets AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) förvärvade igår ytterligare aktier i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) och innehar nu aktier motsvarande mer än tre tiondelar av rösterna i Götenehus. Budplikt har därför uppkommit.

Mot bakgrund av ovanstående offentliggör EHFAB härmed ett kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till övriga aktieägare i Götenehus att till EHFAB överlåta samtliga aktier i Götenehus. Götenehus B-aktier handlas på Nasdaq First North.

  • EHFAB erbjuder 4,60 kronor kontant för varje aktie i Götenehus.
  • Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 december 2017 och löpa under fyra veckor.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom EHFAB:s förvärv av ytterligare aktier i Götenehus och motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Götenehus. EHFAB planerar inte att efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar i Götenehus verksamhet. Inga förändringar planeras med avseende på Götenehus ledning och andra anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där bolaget bedriver verksamhet.

Erbjudandet
EHFAB erbjuder 4,60 kronor kontant för varje aktie i Götenehus (oavsett aktieslag). Erbjudandet värderar Götenehus till totalt cirka 402 miljoner kronor. ¹

Erbjudandet motsvarar en negativ premie om cirka 5,5 procent jämfört med den sista betalkursen om 4,87 kronor för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North den 29 november 2017, och en negativ premie om cirka 0,9 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 4,64 kronor under de senaste 60 handelsdagarna före den 30 november 2017.

Utbetalning av vederlag avses ske successivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens inledning. Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Föraffär och EHFAB:s aktieägande i Götenehus
Det vederlag som erbjuds för aktierna i Erbjudandet, dvs. 4,60 kronor per aktie, motsvarar det pris som EHFAB betalade för de 6 000 B-aktier i Götenehus som EHFAB igår förvärvade i marknaden och är därmed det lägsta pris som EHFAB får erbjuda enligt reglerna om budplikt.

Med undantag för ovanstående förvärv och för enstaka mindre förvärv till priser understigande priset i Erbjudandet har varken EHFAB eller någon närstående till EHFAB förvärvat aktier i Götenehus under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

EHFAB äger nu 177 880 A-aktier och 26 985 627 B-aktier i Götenehus och Erik Hemberg privat äger 400 000 B-aktier i Götenehus. Innehaven motsvarar sammanlagt 31,6 procent av aktierna och 30,0 procent av rösterna i Götenehus.² EHFAB äger även 2 730 000 teckningsoptioner 2013/2018 utgivna av Götenehus. Därutöver äger eller kontrollerar EHFAB inte några aktier i Götenehus eller några andra finansiella instrument som ger EHFAB en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Götenehus.

Villkor för Erbjudandet
EHFAB uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Preliminär tidplan
Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 december 2017 och löpa ut fyra veckor senare, omkring den 9 januari 2018. EHFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras före acceptfristens början.

Beskrivning av EHFAB
Erik Hemberg Fastighets AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556525-1104. EHFAB har säte och huvudkontor i Uddevalla och bildades 1994. EHFAB ägs av Erik Hemberg. EHFAB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd runt om i Sverige. EHFAB-koncernens nettoomsättning 2016 uppgick till 76,5 mkr, resultatet efter finansnetto uppgick till 74 mkr och balansomslutningen uppgick den 31 december 2016 till 505 mkr. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick den 30 september 2017 till 76 mkr.

Vissa närståendeförhållanden
Erik Hemberg är styrelseledamot i Götenehus samt styrelseledamot och ägare i EHFAB. Erik Hemberg anses därför delta i Erbjudandet på EHFAB:s sida. På grund härav är avsnitt IV i takeover-reglerna tillämpligt och Götenehus är skyldigt att inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Götenehus. Erik Hemberg kommer inte att delta i Götenehus styrelses beredning av eller beslut med anledning av Erbjudandet.

Teckningsoptioner utgivna av Götenehus
Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner 2013/2018 och 2015/2018 utgivna av Götenehus. Teckningsoptioner 2013/2018 innehas, förutom av EHFAB självt, endast av en person, som förklarat sig godta att Erbjudandet inte omfattar dessa optioner. Teckningsoptionerna 2015/2018 är utgivna inom ramen för ett incitamentsprogram i Götenehus. Optionsinnehaven kommer att hanteras utanför Erbjudandet.

Finansiering av Erbjudandet
EHFAB finansierar Erbjudandet med en kombination av egna medel och bankmedel på sedvanliga villkor.

Eventuell inlösen och avnotering
Om EHFAB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Götenehus, vilket alltså inte är EHFAB:s ambition, avser EHFAB att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen. I så fall, men inte annars, avser EHFAB att verka för att Götenehus B-aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (takeover-reglerna) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Vinge är legal rådgivare till EHFAB i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Alexanderson, VD/koncernchef: 073-096 22 87

www.ehfab.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 klockan 8.00.

¹Baserat på 87 313 516 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Götenehus.
²Baserat på 87 313 516 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Götenehus.

 

Läs pressmeddelandet som PDF här.

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås framflyttat

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på flera plan och vi har därför även valt att delta i den kommande företrädesemissionen” säger Per Alexandersson, Vd Erik Hemberg Fastighets AB.

Läs Real Holdings pressmeddelande i sin helhet nedan:

 

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 31 oktober 2017

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda.

Fastigheten i korthet
Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och håller därmed en hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG, European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner.

Affären i korthet
Affären görs i bolagsform och det överenskomna underliggande värdet är 176 MSEK.

”Våra möjligheter att säkra en finansiering på attraktiva villkor ökar avsevärt efter genomförandet av de två emissioner som aviserats och därför har vi valt att skjuta på tillträdet av några månader. Fastighets AB Kompaniet 3 äger en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster som ligger helt i linje med Reals nya strategi och vi ser fram emot att få tillträda i början av nästa år med en sund finansiering på plats. Vi är glada över det förtroende den nya ledningen hos Real fått hos Erik Hemberg Fastighets AB som nu även går in som en större ägare i Real genom den företrädesemission vi nu genomför” säger Anna Weiner Jiffer, tfVD Real Holding i Sverige AB.

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på flera plan och vi har därför även valt att delta i den kommande företrädesemissionen” säger Per Alexandersson, Vd Erik Hemberg Fastighets AB.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 17:30 CET

 

För ytterligare information: www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50 E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se
Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

 

Länk till pressrelease Real Holding:
https://www.realholding.se/2017/10/31/tilltradet-av-fastighets-ab-kompaniet-3-i-tranas-ar-framflyttat-for-att-minska-upplaningskostnaden-i-affaren/

Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) får ny VD/Koncernchef fr.o.m 1 Oktober 2017

EHFAB tar nya kliv genom att anställa Per Alexanderson som ny VD/Koncernchef. Per Alexanderson tar över VD-rollen efter Erik Hemberg. Tillika ägare av EHFAB. Erik Hemberg träder istället in som ”aktiv” Styrelseordförande för bolaget.

Per Alexanderson kommer senast ifrån det allmännyttiga fastighetsbolaget, AB Bostäder i Lidköping, och då som VD. En roll han haft senaste 4,5 åren. I övrigt har Per Alexanderson ett förflutet arbetsliv som kretsat kring Bygg- och fastighetsbranschen. Då bl.a som egenföretagare i form av VVS-Installatör, Teknisk Chef Västfastigheter, Regionchef på Bravida, mm.

Nu när jag tar över rollen som VD på EHFAB har jag förhoppningar om att än mer kunna dra nytta av den erfarenhet som jag under ca. 30 år i branschen har införskaffat mig. Med den bredd som EHFAB har i alla sina hel- och delägda bolag, så ser jag rollen som VD för moderbolaget att passa mig tämligen väl in.
Just bredden var också skälet till att jag tog klivet in i bolaget. Det ihop med att bolaget har en god ekonomisk grund gör att framtiden känns extremt spännande och utmanande! Det känns mycket inspirerande att få utveckla EHFAB i nära dialog med Erik Hemberg och övrig personal för att på så vis ta bolaget in i ett nästa skede, säger Per Alexanderson.

Ökat innehav i Götenehus

Innehavet i Götenehus har sedan senaste förvärvet ökat till 181 380 A-aktier, 27 348 657 B-aktier, 2 730 000 teckningsoptioner.

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

 

Läs gärna mer om Götenehus på www.gotenehus.se

Pressrelease: Försäljning av fastigheter i Trollhättan

Pressrelease

Erik Hemberg Fastighets AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Diana 3 som äger fastigheterna Diana 3 & 6 i Trollhättan till Regio.

-”Fastigheterna är sedan några år färdigutvecklade och vi är nu glada att kunna presentera Regio som nya ägare till fastigheterna. Vi har under ett antal år byggt nya butiker, restaurang, servicekontor, nya lägenheter samt byggt ett nytt stort kontor åt Arbetsförmedlingen i fem våningar på det som tidigare var parkeringsdäck”. säger Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastighets AB.

Fastigheten är på drygt 6 000 kvm för bostäder, handel och kontor och är belägen intill Trollhättans torg. Köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor.

Rådgivare för affären har varit CBRE.

För mer information kontakta:
Patric Westdahl, 0708-880607
patric.westdahl@ehfab.se
Erik Hemberg Fastighets AB

Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som utvecklar och förvaltar fastigheter.
Mer information www.ehfab.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.  Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och är en del av Brunswick Real Estate www.sveafastigheter.se, www.brunswickrealestate.com

Förvärv av Artigs Holding AB

Erik Hemberg Fastighets AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB.

Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping. Artigs Holding AB äger fyra bolag, enligt nedan.

Artigs Bygg
Traditionellt byggföretag med anor från början av 1900-talet. Senaste större projektet i Lidköping var Burger King.

Snickeriet i Lidköping
Finsnickeri, levererar platsbyggda kök, inredningar till offentlig miljö.

Lidköpings Byggstyrning
Byggprojektledning samt kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordning

Fastighets AB Brantabäcken
Äger och förvaltar de 2 fastigheter i Lidköping där ovanstående verksamheter bedrivs.

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

– 17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.
– Även om alla lägenheter inte är sålda ännu, så är vi övertygade om att nyckeln till framgång ligger i att börja bygga. Ett bättre läge för bostäder i centrala Uddevalla är svårt att hitta, säger Jonas Friis-Liby, projektutvecklare på Götenehus.

Det aktuella byggprojektet gäller fastigheten med adress Norra Hamngatan. Huset kommer att ha sju våningar och sammanlagt 17 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror.
För Götenehus var det viktigt att få fram ett hus som smälter in i stadsbilden och i samklang med fastigheterna som redan finns på plats. Något som arkitekten Micael Ekberg lyckades förverkliga med sitt förslag.

Samtliga lägenheter har utsikt över Bäveån med balkong i söderläge. Flertalet lägenheter är dessutom utrustade med extra stora balkonger. De översta takvåningarna har terrasser med en utsikt över betydande delar av Uddevalla.
Vardagsrummen ligger mot Bäveån för att kunna släppa in det naturliga ljuset. Sovrummen är placerade i den norra delen av lägenheterna för att hålla sig svala på sommarhalvåret och mörka, tysta på kvällen och natten.

I centrala lägen är numera tillgång till bilparkering ett omtvistat ämne. En tydlig trend vid nyproduktion i centrum, är att det planeras för allt färre bilparkeringar per bostadsrättsförening. Götenehus har löst parkeringsfrågan genom att garantera hyra av p-plats i ett närliggande parkeringshus.
I själva huset på Norra Hamngatan finns det reserverade utrymmen för cykelparkering och det är bara några stenkast till kollektivtrafiken.

Uddevalla har de senaste åren fått allt fler invånare och det har varit en tydlig prisuppgång för både villor och bostadsrätter. I centrum är det en stor efterfrågan både på hyres- och bostadsrätter.
– Vi har en fortsatt betydande inflyttning från Ljungskile, Göteborg och andra närliggande orter. Det blev ett inflytningsnetto både 2015 och 2016, säger Marlene Bodin Sjöberg, mäklare för Kvarteret Åberg på Fastighetsbyrån i Uddevalla.
Marlene tror att samma utveckling fortsätter även under 2017. Det vill säga att Uddevalla växer ytterligare även om det under 2016 såldes 20 procent färre villor jämfört med 2015.

– Vi kommer se ett fortsatt bra intresse för nyproducerade bostadsrätter. I första hand för att kunderna slipper budgivning och för många spekulanter, inte minst tidigare villaägare, är det lockande att kunna få ett helt nytt boende som inte kräver något underhåll.


Under våren sätter Götenehus spaden i marken för att bygga 17 bostadsrätter med adress Norra Hamngatan i centrala Uddevalla.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Friis-Liby, projektutvecklare på Götenehus, 0732 – 74 60 27, jonas.friis-liby@gotenehus.se.

Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se.

Götene den 13 januari 2017

Götenehus Group AB (publ)

 

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus och styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Läs mer på www.gotenehus.se.

Pressrelease: Försäljning av fastighet i Tranås

Pressrelease

Erik Hemberg Fastighets AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 till Real Holding i Sverige AB lokalt kallat EFG-huset.

” Tillsammans med våra hyresgäster har vi utvecklat fastigheten och gjort en omställning till toppmoderna kontor och kanske sveriges modernaste skolmiljö och det känns rätt att nu lämna vidare detta för förvaltning till Real Holding”. säger Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastighets AB.

”Tranås Kommun är en spännande plats att vara på och genom moderna arbetsplatser skapar förutsättningar för att rekrytera bra medarbetare. Vi fortsätter och investera i Tranås och bygger förnärvarande 24 bostadsrätter i hamnen.” säger Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastighets AB.

Fastigheten är på ca 35000kvm för logistik och kontor och är belägen intill Tranås järnvägsstation och är fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgår till 172 miljoner kronor.

Sedan 2013 har omfattande investeringar och utvecklingsarbete skett. Byggnaden har exteriört renoverats med nya fasader, nya energi fönster, ny markplanering och parkering.

Interiört har ca 5000kvm totalrenoverats och det har gjorts ett stort arbete för att minska energiförbrukningen i huset.

För att möta hyresgästernas behov har ett nytt kontor byggts för European Furniture Group AB (EFG) som möter de krav som en mötesplats som också har gett utrymme för att öka antalet kontorsanställda i Tranås.  Kontoret håller hög klass och med EFGs möbler är det sannolikt det modernaste kontoret på Småländska höglandet.

Tranås Kommuns vuxenutbildning (VUX Tranås) har flyttat in i huset på ca 2000kvm i en helt nybyggd skola som också inretts med EFGs möbler. Skolan har ca 600 elever och har genom satsningen fått toppmoderna lokaler.

I fastigheten finns också Weekday Brands i ett nyrenoverat kontor och logistikcenter med höglager för Cheap Monday. Weekday Brands ingår i HM koncernen.

Rådgivare har varit Panreal. Legala rådgivare var DLA Piper för Real Holding och Glimstedt för säljaren.

Läs mer om Real Holding här.

För mer information kontakta:
Patric Westdahl, 0708-880607
patric.westdahl@ehfab.se
Erik Hemberg Fastighets AB

Bygglov beviljat för Hamnparken

I fredags blev bygglov för Hamnparken beviljat i Tranås.

Läs mer om detta i Tranås Tidning

Barnhabiliteringen flyttar in

Barnhabiliteringen i Uddevalla flyttar in i sina specialanpassade lokaler, granne till nya biografen.

Arkitektur av Thomas Voghera och Tranark. Lincona har ansvarat för konstruktion och Kilbäcken Fastighetsutveckling har utfört byggarbetet.

Inflyttning nya kontorshotellet

I dagarna flyttade några av de nya hyresgästerna in i kontorshotellet på Skytteln 19 i Tranås.

Det nya kontorshotellet ligger intill Hamnparken och är drivs av TRIAB.

Läs mer om Hamnparken här.

Hamnparken i Tranås

Nu bygger Erik Hemberg Fastighets AB området Hamnparken i Tranås.

Läs mer på www.hamnparken.com

Biostaden Uddevalla tilldelas årets arkitekturpris

Från uddevalla.se:
”Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset, som går till Biostaden Uddevalla, fastighet Lancaster 6:

”Virrvarrliknande fasad och glasklara regler har gett Uddevalla ett filmpalats.”

Biostaden Uddevalla ägs av Citypark Lancaster (Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB) där Svenska Bio är hyresgäster. Arkitekt är Thomas Voghera Arkitektkontor.

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.”

Läs mer här

Visning för tomter söder om Ljungskile den 3 oktober.

Nu närmar sig säljstart för tomterna i Grötån vid havet söder om Ljungskile.

Erik Hemberg Fastighets AB äger Margaretagården AB som har styckat av 17 fantastiska tomter vid havet söder om Ljungskile.

Tillsammans med Götenehus erbjuder vi nu möjligheten att bygga ert drömhus på fantastiska tomter med havsutsikt över fjorden utanför Ljungskile. Kort gångavstånd ner till badplats och möjlighet till båtplats finns i den intilliggande småbåtshamnen. Pendlingsavstånd till Trestadsområdet och Göteborg.

Läs mer på vår mäklares hemsida:
http://bostad.erikolsson.se/pages/viewobject2.aspx?estate=56009

Förvärv av Lincona AB

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Lincona AB i Uddevalla

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Lincona AB som är en konsulterande konstruktionsbyrå inom byggkonsult byrå med åtta anställda. Tidigare ägaren Dan Johansson kommer arbeta kvar i verksamheten. Lincona arbetar med konstruktion av betong, stål, markentreprenader, riskanalyser, entreprenadbesiktning, mätteknik mm.

Förvärvet är ett komplement till arkitektverksamheten inom koncernen.  Genom att ha en byggkonsult byrå inom koncernen kan vi gå in i helhetsåtaganden vilket många kunder efterfrågar.  Lincona AB ligger i Uddevalla och genom ett nära samarbete med Tranark i Tranås, så kan vi verka på bådas hemma marknader.

Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB i Tranås.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB förvärvar arkitektbyrå med åtta anställda. Tidigare ägaren Lennart Göransson kommer arbeta kvar under en övergångstid i verksamheten.

Förvärvet är ett led i att bredda kompetensen inom koncernen. Vi arbetar med omställningar av fastigheter och i olika sammanhang ser vi arkitektkompentesen som en trångsektor. Genom att ha en byrå inom koncernen skapar vi synnergier och vi ökar vår genomförande förmåga och får en högre grad av flexibilitet. Tranark ligger i Tranås, en stad som växer mellan två storstadsregioner. Jönköping och Linköping är två tillväxtområden. Läs mer om Tranark AB www.tranark.se

Om Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB har förvärvat fastigheten Haren 3 i Vänersborg. Förvärvet är en strategisk samverkan mellan Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB. En ny fastighetskoncern har skapats med målsättning att förvärva och bygga ytterligare offentliga lokaler inom äldrevård, skolor samt bostäder för ett långsiktigt innehav.

 

Biostaden, som är byggd ovanpå P-HUS Lancaster i Uddevalla har 5 biosalonger varav en har Sveriges största biodum och ljudsystemet ATMOS. Svenska Bio är hyresgäster och Citypark Lancaster äger fastigheten. Citypark ingår i Erik Hemberg koncernen och är delägda av Nordland AB.

 

Om Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Om Nordanland AB
Nordanland AB, med säte i Göteborg, är moderbolag för investeringar inom fastighet, finans och industri i Norden och är helägt av familjen Bo Wahlström.

Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB.

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB har förvärvat fastigheten Haren 3 i Vänersborg. Förvärvet är en strategisk samverkan mellan Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB. En ny fastighetskoncern har skapats med målsättning att förvärva och bygga ytterligare offentliga lokaler inom äldrevård, skolor samt bostäder för ett långsiktigt innehav.

Fastigheten, som ligger i centrala Vänersborg och innehåller fem byggnader. Fastigheten är uthyrd till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt till Vänersborg kommun. Totala uthyrbara arean uppgår till 5 750 kvm.

Tillträde skedde den 27 juni 2014.

Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav. Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patric Westdahl, Erik Hemberg Fastighets AB, tel: 0708-88 06 07
Torbjörn Blücher, Specialfastigheter Sverige AB, tel: 010-788 62 02

 

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med höga säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenka staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Om Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Om Nordanland AB
Nordanland AB, med säte i Göteborg, är moderbolag för investeringar inom fastighet, finans och industri i Norden och är helägt av familjen Bo Wahlström.

Första spadtaget biostaden Uddevalla

PRESSRELEASE 2013-09-17 Sveriges största bioduk på Biostaden i Uddevalla

Fredagen den 20 september kl 13:30 hålls första spadtaget i byggnationen av Biostaden Uddevalla. Erik Hemberg Fastighets AB har utsett HA Bygg AB till totalentreprenör och byggnationen beräknas vara klar sommaren 2014. Medverkande vid spadtaget är representanter från fastighetsägaren, Peter Fornstam Svenska Bio, Roland Hansén HA Bygg, samt Tomas Eskilsson, FILM I VÄST.

Fastigheten som idag är ett parkeringshus kommer att byggas om med en glasfasad och foajé mot Göteborgsvägen samt  en hypermodern biograf med fem biosalonger för totalt över 500 besökare överst i byggnaden.  Den största salongen kommer att ha Sveriges största bioduk med 19 meters bredd!

Biostaden i Uddevalla är Sveriges första biograf att erbjuda Dolby Atmos.

Utöver att erbjuda Sveriges största bioduk i Biostadens stora salong kommer även ljudsystemet Dolby® Atmos™ installeras. Dolby Atmos levererar en mer naturligt och realistiskt ljudfält och ger filmerna en upplevelse som ger dig en känsla att du befinner dig inuti filmen.

Då Svenska Bio bildades 1987 bestod kedjan av fem biografer varav Uddevalla var en. –”Filmintresset är väldigt stort i regionen och vi är väldigt glada att kunna erbjuda en absolut toppmodern biograf nästa år”, säger Peter Fornstam, VD på Svenska Bio.

Uddevalla centrum får nu en besöks attraktion med besökare från ett stort upptagningsområde. Hotell och restaurangverksamheter och andra eventarrangörer kommer ha glädje av etableringen. De som är boende i närheten av Uddevalla kan gå på de stora filmerna på hemma plan och utbudet blir större både i variation och antal dagar som filmerna kommer vara kvar.

Svenska Bio är idag Sveriges näst största biografkedja. Företaget har anor sedan 1914 och drivs av tredje generationen Fornstam. Svenska Bio har 36 biografer på 33 orter med 126 salonger, varav 3 städer och 14 salonger ligger i Danmark och Finland. Företaget sysselsätter 400 personer och hade 2012 ca 2,9 miljoner biobesök.

Följ oss på facebook


För mer information kontakta:

Peter Fornstam, VD Svenska Bio, +46 (0)705-21 26 84, Peter@svenskabio.se
Roland Hanzén VD, HA Bygg +46 706 32 29 05
Erik Hemberg, Erik Hemberg Fastigheter +46 70 6457400
Patric Westdahl, Erik Hemberg Fastighets AB, 0708-880607

 

svenska bio logga

Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.

Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

Erik Hemberg Fastigheter AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare.

Vi ser långsiktigt att Sverige behöver bygga ett stort antal bostäder och frågan är inte om utan när marknaden vänder.

 

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling av kommersiella lokaler och känner att vi har mycket att tillföra i Götenekoncernen samtidigt som det är spännande att komma in som delägare i ett av Sveriges ledande företag på husmarknaden i ett läge där man tydligt kan se att boendekostnaden för att bo i villa ligger i nivå med att bo i nyproducerade hyreslägenheter samt att det finns ett behov på 40000 nya bostäder per år för att möte efterfrågan baserad på att Sveriges befolkning ökar. Småhusbyggandet har historiskt uppgått till ca 40% av den totala produktionen så fortsätter detta förhållande ska det byggas ca 15000 enheter per år.

2012 förvärvade Götenehus även Värsåsvillan som nu integreras i Götenehus produktion och försäljningsorganisation.

Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.

Vårdcentral, Folktandvård och Apotek byggs i Trollhättan

Läs mer här.

Förvärv av tomtmark i centrala Uddevalla

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Hoxan AB som äger tomtmark med Tankastation, Ängönsgatukök och parkering med 74 platser i anslutning till Biostaden i Uddevalla och Folketshus.

Syftet är att säkerställa utvecklingen av kvarteren Lancaster och Hoxeröd samt tillgodose kommande behov av parkering för bio-, kontor- och restaurangbesökare till området.