2011 förvärvdes fastigheten Åberg 14.

Vid förvärvet revs f.d. Lundqvist Järnhandel och i samband med detta ansöktes om en utökad parkering med 7 platser.

Denna ansökan avslogs tillsammans med det befintliga tillståndet gällande 45 p-platser p.g.a. att den tidigare fastighetsägarens tillstånd för parkering hade löpt ut.

Arbete pågår med att erhålla plantillstånd för förändring av befintlig detaljplan för kvarteret. Genomförandetiden för nuvarande detaljplan gick ut 1995-12-31.

Projektet drivs nu av Götenehus.
Läs mer om detta här. →