EHF säljer två fastigheter till Götenehus Group

EHF har tecknat avtal med Götenehus Group om försäljning av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan med preliminärt tillträde 8 november 2022.

De aktuella fastigheterna Vasaporten i Skövde samt Odenhuset i Trollhättan.

– EHF AB genomför affären i syfte om att dra nytta av koncernens samtliga intressen och erbjudanden. Genom försäljningen av fastigheterna och med det förvaltningsavtal som avses tecknas oss emellan så ser vi möjligheten till goda synergieffekter mellan Götenehus och EHF AB där vi gemensamt kommer att kunna utveckla bolagen, säger Per Alexanderson, VD och koncernchef EHF.

Fastigheterna ligger i strategiskt mycket attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvm. Hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf. Därutöver finns cirka 950 parkeringsplatser och fastigheterna har också utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA.

Tillsammans med Götenehus Groups befintliga fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet.

– Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på Fastighetsutveckling. Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

– Affären breddar och stärker Götenehus Group över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus Group eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.

Förvärven sker genom bolagstransaktioner och Götenehus Group tar över befintlig finansiering i förvärvade bolag.

Då transaktionen sker mellan närstående är både förvärven och nyemissionens genomförande villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group AB. Styrelsen avser att inom kort kalla till stämman som kommer att genomföras genom poströstning.

Götenehus Group har anlitat Newsec som extern rådgivare för transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Alexanderson, VD och koncernchef EHF AB
010-456 44 87, per.alexanderson@ehfab.se

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se