EHF AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB

EHF AB (”EHFAB”) förvärvade igår ytterligare aktier i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) och innehar nu aktier motsvarande mer än tre tiondelar av rösterna i Götenehus. Budplikt har därför uppkommit.

Mot bakgrund av ovanstående offentliggör EHFAB härmed ett kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till övriga aktieägare i Götenehus att till EHFAB överlåta samtliga aktier i Götenehus. Götenehus B-aktier handlas på Nasdaq First North.

  • EHFAB erbjuder 4,60 kronor kontant för varje aktie i Götenehus.
  • Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 december 2017 och löpa under fyra veckor.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom EHFAB:s förvärv av ytterligare aktier i Götenehus och motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Götenehus. EHFAB planerar inte att efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar i Götenehus verksamhet. Inga förändringar planeras med avseende på Götenehus ledning och andra anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där bolaget bedriver verksamhet.

Erbjudandet
EHFAB erbjuder 4,60 kronor kontant för varje aktie i Götenehus (oavsett aktieslag). Erbjudandet värderar Götenehus till totalt cirka 402 miljoner kronor. ¹

Erbjudandet motsvarar en negativ premie om cirka 5,5 procent jämfört med den sista betalkursen om 4,87 kronor för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North den 29 november 2017, och en negativ premie om cirka 0,9 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 4,64 kronor under de senaste 60 handelsdagarna före den 30 november 2017.

Utbetalning av vederlag avses ske successivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens inledning. Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Föraffär och EHFAB:s aktieägande i Götenehus
Det vederlag som erbjuds för aktierna i Erbjudandet, dvs. 4,60 kronor per aktie, motsvarar det pris som EHFAB betalade för de 6 000 B-aktier i Götenehus som EHFAB igår förvärvade i marknaden och är därmed det lägsta pris som EHFAB får erbjuda enligt reglerna om budplikt.

Med undantag för ovanstående förvärv och för enstaka mindre förvärv till priser understigande priset i Erbjudandet har varken EHFAB eller någon närstående till EHFAB förvärvat aktier i Götenehus under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

EHFAB äger nu 177 880 A-aktier och 26 985 627 B-aktier i Götenehus och Erik Hemberg privat äger 400 000 B-aktier i Götenehus. Innehaven motsvarar sammanlagt 31,6 procent av aktierna och 30,0 procent av rösterna i Götenehus.² EHFAB äger även 2 730 000 teckningsoptioner 2013/2018 utgivna av Götenehus. Därutöver äger eller kontrollerar EHFAB inte några aktier i Götenehus eller några andra finansiella instrument som ger EHFAB en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Götenehus.

Villkor för Erbjudandet
EHFAB uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Preliminär tidplan
Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 december 2017 och löpa ut fyra veckor senare, omkring den 9 januari 2018. EHFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras före acceptfristens början.

Beskrivning av EHFAB
EHF AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556525-1104. EHFAB har säte och huvudkontor i Uddevalla och bildades 1994. EHFAB ägs av Erik Hemberg. EHFAB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd runt om i Sverige. EHFAB-koncernens nettoomsättning 2016 uppgick till 76,5 mkr, resultatet efter finansnetto uppgick till 74 mkr och balansomslutningen uppgick den 31 december 2016 till 505 mkr. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick den 30 september 2017 till 76 mkr.

Vissa närståendeförhållanden
Erik Hemberg är styrelseledamot i Götenehus samt styrelseledamot och ägare i EHFAB. Erik Hemberg anses därför delta i Erbjudandet på EHFAB:s sida. På grund härav är avsnitt IV i takeover-reglerna tillämpligt och Götenehus är skyldigt att inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Götenehus. Erik Hemberg kommer inte att delta i Götenehus styrelses beredning av eller beslut med anledning av Erbjudandet.

Teckningsoptioner utgivna av Götenehus
Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner 2013/2018 och 2015/2018 utgivna av Götenehus. Teckningsoptioner 2013/2018 innehas, förutom av EHFAB självt, endast av en person, som förklarat sig godta att Erbjudandet inte omfattar dessa optioner. Teckningsoptionerna 2015/2018 är utgivna inom ramen för ett incitamentsprogram i Götenehus. Optionsinnehaven kommer att hanteras utanför Erbjudandet.

Finansiering av Erbjudandet
EHFAB finansierar Erbjudandet med en kombination av egna medel och bankmedel på sedvanliga villkor.

Eventuell inlösen och avnotering
Om EHFAB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Götenehus, vilket alltså inte är EHFAB:s ambition, avser EHFAB att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen. I så fall, men inte annars, avser EHFAB att verka för att Götenehus B-aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (takeover-reglerna) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Vinge är legal rådgivare till EHFAB i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Alexanderson, VD/koncernchef: 073-096 22 87

www.ehfab.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 klockan 8.00.

¹Baserat på 87 313 516 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Götenehus.
²Baserat på 87 313 516 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Götenehus.

 

Läs pressmeddelandet som PDF här.