EHF AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Götenehus

EHF AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 14 december 2017 och löpte ut den 11 januari 2018. Utbetalning av vederlag inleddes den 22 december 2017 och har sedan dess skett successivt veckovis.

EHFAB har genom Erbjudandet förvärvat 8 093 821 B-aktier i Götenehus. Aktierna motsvarar 9,3 procent av aktierna och 8,3 procent av rösterna i Götenehus. EHFAB har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet.

Efter acceptfristens utgång äger EHFAB sammanlagt 177 880 A-aktier och 35 079 448 B-aktier i Götenehus och Erik Hemberg privat äger 400 000 B-aktier i Götenehus. Innehaven motsvarar sammanlagt 40,8 procent av aktierna och 38,3 procent av rösterna i Götenehus. EHFAB äger även 2 730 000 teckningsoptioner 2013/2018 utgivna av Götenehus.

Acceptfristen har inte förlängts och Erbjudandet är således avslutat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Alexanderson, VD/koncernchef: 073-096 22 87

www.ehfab.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 januari 2018 klockan 14.00.

 

Läs pressmeddelandet som PDF här.