Förändrad detaljplan för att möjliggöra bostäder i Sylte Centrum – Trollhättan.

Förändring av detaljplanen är nu ute för samråd.

EHF äger sedan tidigare fastigheten Ekoxen 3, Sylte Centrum, som  nu planeras att utvecklas ytterligare med att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus på del av fastigheten Ekoxen 3. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus till en största byggnadsarea om 1 500 kvadratmeter. Byggrätten begränsas i höjd till en högsta totalhöjd om +90 meter över nollplanet. Detta innebär att en byggnad om cirka 30 meters höjd går att uppföra, vilket i sin tur medger 8 våningar med träkonstruktion. Föreslagen markanvändning medger också äldrevård och handel. Den senare begränsas till en största bruttoarea på 300 kvadratmeter och får endast finnas i byggnadens markplan.

Läs mer hos Trollhättans kommun →