Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

EHF AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med EHF AB som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare.

Vi ser långsiktigt att Sverige behöver bygga ett stort antal bostäder och frågan är inte om utan när marknaden vänder.

 

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling av kommersiella lokaler och känner att vi har mycket att tillföra i Götenekoncernen samtidigt som det är spännande att komma in som delägare i ett av Sveriges ledande företag på husmarknaden i ett läge där man tydligt kan se att boendekostnaden för att bo i villa ligger i nivå med att bo i nyproducerade hyreslägenheter samt att det finns ett behov på 40000 nya bostäder per år för att möte efterfrågan baserad på att Sveriges befolkning ökar. Småhusbyggandet har historiskt uppgått till ca 40% av den totala produktionen så fortsätter detta förhållande ska det byggas ca 15000 enheter per år.

2012 förvärvade Götenehus även Värsåsvillan som nu integreras i Götenehus produktion och försäljningsorganisation.