Erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ)

OM ERBJUDANDET

Den 16 november 2023 offentliggjorde EHF AB (”EHF”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (”Götenehus”) att överlåta sina aktier i Götenehus till EHF för ett pris om 3,25 kronor kontant per aktie i Götenehus, oavsett aktieslag.

PRESSMEDDELANDEN

2024-01-11 – Pressmeddelande: Utfall

2023-12-19 – Pressmeddelande: Utfall och förlängning

2023-11-21 – Pressmeddelande: Tillägg till erbjudandehandling

2023-11-17 – Pressmeddelande: Erbjudandehandling

2023-11-16 – Budpressmeddelande

ERBJUDANDET I KORTHET OCH TIDPLAN

Vederlag: 3,25 kronor kontant

Acceptfrist påbörjas: 17 november 2023

Acceptfrist avslutas: 15 december 2023

Utbetalning av vederlag: 22 december 2023

BAKGRUND OCH MOTIV

Sedan 2013 har EHF varit Götenehus enskilt största ägare och konsekvent agerat med ett långsiktigt perspektiv och stegvis ökat ägandet och engagemanget i Götenehus.

Genom aktieägandet och engagemanget i Götenehus är EHF väl bekant med Götenehus och dess verksamhet. EHF ser ett antal skäl till att Götenehus skulle passa bättre som ett onoterat bolag med en stark och fokuserad ägarbild, än som ett noterat bolag.

Götenehus har idag tre affärsområden som samtliga står inför utmaningar i det vikande ekonomiska klimatet med hög och ihållande inflation samt stigande räntor. Det är EHF:s uppfattning att Götenehus, och samtliga tre affärsområden, behöver genomföra förändringar för att skapa en stabilare plattform för framtida tillväxt och lönsamhet. Bolagets deltagande i en fortsatt konsolidering, av såväl hustillverkningsmarknaden som fastighetsförvaltningen inom Forshem, lär initialt ha negativa resultateffekter och kan genomföras både snabbare och mer kraftfullt under privat ägande. Sådana initiativ är enligt EHF:s uppfattning nödvändiga för att stärka bolagets framtida konkurrenskraft och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolaget och dess anställda.

Vidare ser EHF både en fördel och en kostnadsbesparing i att bolagets ledning helt kan fokusera på att utveckla verksamheten istället för att även behöva hantera aktiemarknadsfrågor. I rådande klimat, innefattande bland annat en mycket begränsad likviditet i aktien samt ett ogynnsamt sentiment för både hustillverkare och fastighetsbolag, har inte Götenehus möjlighet att dra fördel av det en marknadsnotering av aktien kan erbjuda. Vidare har EHF en långsiktig tro på Götenehus som bolag. Götenehus har ett attraktivt erbjudande och fantastiska medarbetare och EHF tror att det finns en potential att lyfta bolaget till nästa nivå, ett lyft som blir lättare att genomföra i en onoterad miljö.

KONTAKT

Administrativa frågor: För administrativa frågor om erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier. Om du har aktierna på ett VP-konto kan du kontakta Avanza Bank på telefonnummer 08-409 421 22 eller via e-post till corpemissioner@avanza.se.

Övriga frågor: För övriga frågor, vänligen kontakta Claes Hansson, styrelseordförande i EHF, på telefonnummer 070-835 09 68 eller via e-post till claes.lindrik@outlook.com.

VANLIGA FRÅGOR

Hur mycket erbjuder EHF för varje aktie i Götenehus?
Aktieägarna i Götenehus erbjuds 3,25 kronor kontant för varje aktie i Götenehus, oavsett aktieslag.

Hur accepterar jag erbjudandet?
Aktieägare i Götenehus vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller inte någon förtryckt anmälningssedel. Accept från sådana aktieägare ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i Götenehus vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 17 november 2023 till och med den 15 december 2023 klockan 15.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till Avanza Bank AB (publ) (”Avanza Bank”) till den på anmälningssedeln angivna adressen (i original per post eller inskannad kopia per e-mail).

Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas i god tid före sista dagen under acceptfristen för att kunna vara Avanza Bank tillhanda i original, eller inskannad kopia per e-mail, senast klockan 15.00 den 15 december 2023. Anmälningssedeln i original kan även lämnas in till bankkontor eller levereras till andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Avanza Bank, förutsatt att anmälningssedeln lämnas in eller levereras i sådan tid före den sista anmälningsdagen att den är Avanza Bank tillhanda i original senast klockan 15.00 den 15 december 2023.

När kan jag senast acceptera erbjudandet?
Acceptfristen för erbjudandet avslutas den 15 december 2023 kl. 15.00. Vänligen notera att om dina aktier är förvaltarregistrerade kan förvaltare stänga sin anmälan innan dess. För mer information, kontakta din förvaltare.

Finns det några villkor kopplade till erbjudandet?
Nej, erbjudandet är ovillkorat.

Vad ska jag göra om jag inte fått någon information från min bank/förvaltare om erbjudandet?
Om dina aktier är förvaltarregistrerade är det bankens/förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar din bank, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier, direkt, om du inte har fått någon information.

Hur vet jag om Avanza Bank har mottagit min anmälningssedel?
Om du accepterat erbjudandet avseende aktier som är direktregistrerade på ett VP-konto kommer du att erhålla en VP-avi från Euroclear efter det att aktierna i Götenehus har överförts till ett för varje aktieägare i Götenehus nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. Detta sker efter att Avanza Bank har mottagit och registrerat korrekt ifylld och undertecknad anmälningssedel.

Kan jag återkalla min accept?
Aktieägare i Götenehus har rätt att återkalla lämnad accept av erbjudandet om sådan återkallelse skriftligen har kommit Avanza Bank tillhanda på adress: Avanza Bank, Att: Corpemissioner/Götenehus, Box 1399, 111 93 Stockholm, senast klockan 15.00 den 15 december 2023. Aktieägare i Götenehus vars aktier är förvaltarregistrerade som önskar återkalla lämnad accept ska följa instruktioner från förvaltaren.

Vad händer om jag inte accepterar erbjudandet?
Ingenting, då behåller du dina aktier. Det är däremot bra att känna till att för det fall EHF, i samband med erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Götenehus avser EHF att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Götenehus. I samband härmed avser EHF att verka för att Götenehus-aktien avnoteras från First North.

När får jag betalt för de aktier som jag lämnat in för accept?
Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 22 december 2023 för de som har accepterat erbjudandet senast klockan 15.00 den 15 december 2023.