Erbjudandehandling avseende EHF AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjord

EHF AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på EHFAB:s hemsida (www.ehfab.se) och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och kommer även att distribueras till aktieägare i Götenehus vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 13 december 2017.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 14 december 2017 till och med den 11 januari 2018. Utbetalning av vederlag sker successivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens inledning. Avstämning sker sista bankdagen varje vecka med start den 22 december 2017. EHFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Alexanderson, VD/koncernchef: 073-096 22 87

www.ehfab.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 08.15.

 

Läs pressmeddelandet som PDF här.

Ladda ner Erbjudandehandlingen här.

Ladda ner Anmälningssedel här.