Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

EHF AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.

Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

EHF AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med EHF AB som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare. Läs mer